Logo Bureau Funale "Biografisch werk is de brug tussen verleden en toekomst,
die je in het heden bouwt."

Privacy, copyright en aansprakelijkheid

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier of aanmeldformulier, worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft.

Alle persoonsgegevens die u aan Bureau Funale verstrekt vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekt.

Tijdens uw bezoek aan deze website worden algemene - niet persoonlijk identificeerbare - bezoeksgegevens bewaard. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens over het bezoek aan deze website, o.a. welke pagina’s het meest bezocht worden.

Leveringsvoorwaarden

Op alle diensten van Bureau Funale zijn de leveringsvoorwaarden van Bureau Funale van toepassing. U kunt deze via het contactformulier opvragen bij Bureau Funale.

Aansprakelijkheid

De website van de Bureau Funale is met de uiterste zorg samengesteld. Toch blijft het mogelijk dat er verouderde, incomplete of onjuiste informatie op staat. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bureau Funale is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik noch door de onmogelijkheid van gebruik van deze website.

Auteursrechten

Bureau Funale is rechthebbend auteur van de teksten op deze site. De informatie die op deze site staat mag voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik vrij verspreid worden, mits voorzien van bronvermelding.

Daar waar anderen geciteerd worden, is dit met toestemming van de auteur danwel uitgever gedaan.

Bureau Funale heeft uiterste zorgvuldigheid inzake auteursrechten betracht. Mocht u echter van mening zijn dat Bureau Funale teksten of delen van teksten zonder toestemming van rechthebbende overgenomen heeft dan kunt u contact opnemen met Bureau Funale.

Herinneringsboeken

De digitale herinneringsboeken die Bureau Funale via deze site gratis beschikbaar stelt zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet commerciëel, gebruik.

Verspreiding van deze herinneringsboeken voor persoonlijk, niet commerciëel gebruik is toegestaan mits de documenten in zijn geheel, ongewijzigd en met bronvermelding verspreid worden.

Eventuele schade, voortvloeiend uit het gebruik van de herinneringsboeken, kan op geen enkele wijze ooit op Bureau Funale verhaald worden.

Elke andere gebruiksvorm dan die van het persoonlijke, niet commerciële gebruik van de digitale herinneringsboeken van Bureau Funale mag uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bureau Funale.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal dat in de site gebruikt is, zoals foto’s en tekeningen, is hetzij eigendom van Bureau Funale hetzij met toestemming van de rechthebbende op de site geplaatst voormits de rechthebbende bekend is bij Bureau Funale. Daar waar materiaal gebruikt is waar geen rechthebbende van bekend was, heeft Bureau Funale uitputtend getracht een rechthebbende te vinden.

Mocht u van mening zijn dat u rechthebbende bent met betrekking tot op deze website gebruikt beeldmateriaal, dan kunt u contact opnemen met Bureau Funale.

Ervaringsbijdragen

De in deze website opgenomen Ervaringsbijdragen, inclusief het beeldmateriaal, zijn opgenomen met toestemming van de auteurs.

De rechten van deze bijdragen berusten bij deze auteurs, zonder hun schriftelijke toestemming mag niets uit deze teksten, op geen enkele wijze, verder verspreid worden.

Voor de inhoud van de teksten zijn de auteurs geheel verantwoordelijk. Bureau Funale is het niet noodzakelijkerwijs eens met de inhoud en aanvaardt dienaangaande dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke schade aan derden.

Links

Verwijzingen of hyperlinks naar externe websites - websites die niet onder het biografischwerk.nl domein vallen - zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Bureau Funale geeft geen enkele garantie noch aanvaardt op enigerlei wijze aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze externe sites.

Nieuwsbrief

Om u aan te melden voor de ontvangst van de gratis nieuwsbrief Verlaat Verdriet NU! (voorheen Werk in Uitvoering) dient u uw e-mailadres te verstrekken aan Bureau Funale. Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief aan u toe te sturen en zal nooit worden verstrekt aan derden.

Bureau Funale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade die het resultaat is van het gebruik van informatie welke verspreid is door middel van de nieuwsbrief.

Rechten Workshop Verlaat Verdriet

Het aanbieden en / of doen aanbieden en / of uitvoeren en / of doen uitvoeren van een workshop onder de naam Verlaat Verdriet en /of Workshop Verlaat Verdriet in Nederland, België en / of in enig ander land ter wereld is - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Funale - niet toegestaan.


Bureau Funale ** Telefonisch contact: 0341 260289 ** E-mail:

Bezoek ook eens Verlaat Verdriet NU!